โรงพยาบาลหาดใหญ่ ต้อง
รับภาระผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย ซึ่งไม่มีเงินจ่ายค่ายา และค่ารักษาพยาบาล ทางโรงพยาบาลต้องนำเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มาเป็นค่าใช้จ่ายให้กับ
ผู้ป่วยยากไร้ ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดตั้งมูลนิธิขึ้น เพื่อจัดหาทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ในโรงพยาบาลหาดใหญ่ และขยายวัตถุประสงค์อื่นๆจนเติบโตมาถึงปัจจุบัน
ร่วมบริจาคออนไลน์