ข่าวสารและกิจกรรม
โครงการทอดผ้าป่า จัดหาทุนสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติทางเดินหายใจและอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่
20 พฤศจิกายน 2558 16:08 น.

โรงพยาบาลหาดใหญ่ ถูกกำหนดให้เป็นโรงพยาบาลประจำภาคใต้ตอนล่าง ดูแลเครือข่ายโรงพยาบาลใน 7 จังหวัดภาคใต้ ที่มีความสามารถดูแล ผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนระดับตติยภูมิ ในปัจจุบันรับผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตทางเดินหายใจ 1,200 รายต่อเดือนและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจทั้งโรงพยาบาลเฉลี่ย 5,800 รายต่อปี และในจำนวนนี้ 50 เปอร์เซ็น อยู่ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม ซึ่งมีจำนวนเฉลี่ย 45 รายต่อวัน และพบว่า สาเหตุการตายของผู้ป่วยอายุรกรรมมากถึง 16 เปอร์เซ็น จากภาวะติดเชื้อในช่องปอดและทางเดินหายใจ

ปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตทางเดินหายใจ คือ สถานที่ เครื่องมือทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ และความแออัดตามหอผู้ป่วยต่างๆ ทำให้อัตราการเกิดภาวะปอดติดเชื้อ และเกิดการดื้อยามากขึ้น ทำให้รัฐบาลสูญเสียงบประมาณเป็นจำนวนมากต่อปี และผู้ป่วยขาดโอกาศในการรักษาที่สะดวก และมีระดับมาตรฐานการดูแลรักษาที่สูงขึ้น

วัตถุประสงค์

1.พัฒนามาตรฐานการรักษาให้สูงขึ้น และอันตรายจากภาวะวิกฤตทางเดินหายใจ

2.ลดความแออัด และผู้ป่วยสามารถเข้าถึงหอผู้ป่วยหนักวิกฤตทางเดินหายใจได้มากขึ้น

3.มีห้องแยกโรค Negative/Positive pressure สำหรับโรคติดต่อทางเดินหายใจ เช่น วัณโรค MERs

4.ลดอัตราการติดเชื้อ และควบคุมเชื้อดื้อยา

5.เป็นสถานที่ฝึกอบรมสำหรับแพทย์ พยาบาล เฉพาะทาง

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อจัดสถานที่ และพัฒนาหอผู้ป่วยวิกฤตทางเดินหายใจ PESPIRATORY CARE UNIT CRCUL และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุน

งบประมาณ

1.งานปรับตกแต่งหอผู้ป่วย RCU

จำนวน 7,792,760 บาท

2.งานระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์

จำนวน 6,684,653 บาท

3.ระบบห้องแยกโรค

จำนวน 4,832,419 บาท

4.ระบบปรับอากาศรวม RCU

จำนวน 4,449,595 บาท

5.ระบบน้ำล้างไต และ Portable RO

จำนวน 1,500,000 บาท

6.อุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนที่ขาดแคลน

จำนวน 5,861,500 บาท

รวมสุทธิจำนวน 31,120,928 บาท

 

 

โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี

"ทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลหาดใหญ่"

ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลหาดใหญ่

บัญชีเลขที่ 936-0-23578-4

(ใบเสร็จสามารถลดหย่อนภาษีได้)

เบอร์โทรติดต่อ

โรงพยาบาลหาดใหญ่ โทร 074-273248

คุณพรปวีณ์ ศรีสงค์ศักดิ์ธนา โทร. 081-5416150